டின்னர் டிபன்
புரோட்டா
சில்லி புரோட்டா
புதினா புரோட்டா
ஆலு புரோட்டா
வெஜ் புரோட்டா
சிலோன் புரோட்டா
கொத்து புரோட்டா
வீட் புரோட்டா
ருமாலிய ரொட்டி
ரஸ்னா ரூமாலி ரொட்டி
குல்சா
பட்டர் நான்
கார்லிக் நான்
மசாலா குல்சா
புதினா சப்பாத்தி
புல்கா தாவசப்ஜி
மசாலா ரொட்டி
சப்பாத்தி