ரசம் வகைகள்
தக்காளி ரசம்
மிளகு ரசம்
ஜீரக ரசம்
பைனாப்பிள் ரசம்
லெமன் ரசம்
பன்னிர் ரசம்
பருப்பு ரசம்
கொள்ளு ரசம்