சாட் வகைகள்
பாணிபூரி
தட்டுவடை செட்
போட்டி செட்
சட்னி முறுக்கு
பஞ்சு மிட்டாய்
பாப்கார்ன்
மசாலா சோடா
பாலூன்
பவுண்டன் சாக்லெட்
சாட் பாப்படி