ஸ்டட்டர்
முந்திரி கட்லெட்
சீஸ் பால்
ஸ்பிரிங் ரோல்
பன்னிர் கட்லெட்
பன்னிர் பஜ்ஜி
பன்னிர் பக்கோடா
அரபரா காபாப்
ஆலுடிக்கி
டோக்ளா
வெஜ் கோலா உருண்டை
வாழைக்காய் கோலா உருண்டை
பருப்பு கோலா உருண்டை
சாம்பார் வடை
சாம்பார் ஜிலேபி
மெதுவடை
சுகர்கேன் லாலிபாப்
வாழைக்காய் பஜ்ஜி
ஆனியன் பஜ்ஜி
பேபி கார்ன் பஜ்ஜி
பிரட் பஜ்ஜி
மத்தூர் வடை
மெதுவடை
மிளகாய் வடை
பீட்ரூட் வடை
கேரட் வடை
கிழக்கு வடை
வாழைப்பூ வடை
தயிர் வடை
சோயா கறிவடை
மசால் வடை
வெஜ்டபுள் போண்டா
கோதுமை போண்டா
மைசூர் போண்டா
கீரை போண்டா
மங்களூர் போண்டா
சமோசா
வெள்ளை அப்பம்
சாம்பார் ஜீலேபி
பிரெட் ரோல்
கச்சோரி