மில்க் & பெங்காலி
ஆக்ரா பான்
கிவி ரோல்
ஆக்ரா மேங்கோ ரோல்
ஆக்ரா பைனாப்பிள் ரோல்
பிஸ்தா ரோல்
பாதாம் ரோல்
நேஷனல் ரோல்
சாய் துக்கடா
மால்ப்புவா
லிச்சி சந்தோஷ்
ரசமலாய்
லிச்சி மலாய்
ஸ்ட்ராபெரி மலாய்
மலாய் ஜம்ஜம்
மலாய் சான்ட்விக்
மலாய் குல்லா
ஆங்கூர் மலாய்
ரசகுல்லா
தக்காளி பெங்காலி
ஹார்ட் பெங்காலி
பன்னிர் ஜாமுன்
ரசகுல்லா
பால் பேனி
பதிர் பேனி
பாசாந்தி
சம்பா களி
ஒய்ட் ஆப்பிள்
கலர் ஆப்பிள்
ஹனி டியூ