தயிர்சாதம் வகைகள்
கம்பு தயிர்சாதம்
கோதுமை தயிர்சாதம்
அவுல் தயிர்சாதம்
தயிர் சேமியா
சாமை தயிர்சாதம்
தினை தயிர்சாதம்
புரூட் தயிர்சாதம்