ரைஸ் வகைகள்
வெஜ் ப்ரேட் ரைஸ்
செஸ்வான் பிரைட் ரைஸ்
கீ ரைஸ்
காளான் பிரியாணி
தக்காளி பிரியாணி
பிரட் பிரியாணி
கறிபலா பிரியாணி
வெஜ்மட்டன் பிரியாணி
வெஜ் சிக்கன் பிரியாணி
வெஜ் ஐதராபாத் பிரியாணி
காளிபிளவர் பிரியாணி
வாங்கிபாத் (கத்திரி பிரியாணி )
பிஸிபேலா பாத்
சென்னா புதினா புலாவ்
பன்னிர் பீஸ் புலாவ்
காஷ்மீர் புலாவ்
பீஸ் புலாவ்
பட்டர் பீன்ஸ் புலாவ்
மஸ்ரூம் கார்ன் புலாவ்
மஸ்ரூம் மட்டன் புலாவ்
நூடுல்ஸ்
வெஜ்நூடுல்ஸ்
செஸ்வான் நூடுல்ஸ்
பாஸ்தா