கிரேவி வகைகள்
பன்னிர் பட்டர் மசாலா
வெஜ் சிக்கன் மசாலா
வெஜ் மட்டன் மசாலா
சென்னா மசாலா
கிரீன் பீஸ் மசாலா
அலுகோபி மசாலா
கோபி மட்டன் மசாலா
பாலக் பன்னிர் மசாலா
மட்டன் பன்னிர் மசாலா
மஸ்ரூம் கேப்சிகம் மசாலா
காஜி மசாலா
ராஜ்மா மசாலா
காளான் மசாலா
தக்காளி குருமா
மிக்ஸ் வெஜ் கறி
மஷ்ரும் மட்டன் கறி
மஷ்ரும் செட்டிநாடு கிரேவி
கடாய் பன்னிர் கிரேவி
ரசகுல்லா கிரேவி
புதினா கோப்தா
மலாய் கோப்தா
ஆலு மட்டன் சப்ஜி
கடாய் வெஜிடபுள் சப்ஜி
மேத்தி பன்னிர் சப்ஜி
ஆலு பன்னிர் சப்ஜி
வெஜ் மட்டன் பாயா