சாலட் வகைகள்
காரின் நிலக்கடலை சாலட்
ஸ்வீகார்ன் மாதுளை சாலட்
பைனாப்பிள் மேங்கோ சாலட்
மாதுளை மேங்கோ சாலட்
குக்கும்பர் பீனட் சாலட்
நெல்லிக்காய் சாலட்
வெஜ் சாலட்
புரூட் சாலட்